Text Size
Výcvik Poslušnost, dovednost Co znamená poslušnost

Co znamená poslušnost

Poslušnost je reakce a odpověď na požadavky a nátlak, který je na nás vyvíjen.
Poslouchat někoho znamená podřídit se jeho požadavkům a jeho vůli a udělat to, co po nás žádá. Je tedy jistou formou vztahu mezi dvěma nebo více živými tvory. Zahrnuje však v sobě i jiný aspekt, a sice schopnost naslouchat svým vnitřním pocitům a prožitkům a dle své volby je uskutečňovat, řídit se jimi.

A proto je zřejmé, že s jistou formou poslušnosti se denně setkáváme všichni. Někdy jsme v roli nadřízených, v roli těch, jež formulují své požadavky a dohlížejí na jejich plnění. Jindy jsme v pozici podřízených, kdy posloucháme někoho jiného.

Každý jsme jiný a každý reagujeme na podněty jinak. Jsou mezi námi lidé, kteří spíše volí cestu někoho poslechnout a podřídit se, ale i lidé, kteří umějí spíše formulovat požadavky a nařízení pro někoho jiného a docílit jejich plnění.
Násilné uposlechnutí příkazů a nařízení stojí obrovské množství energie, která musí být vydána. A výdej energie je tím větší, čím menší je ztotožnění s příkazy, jež se musí poslechnout.
Poslušnost tedy není vždy příjemná, protože omezuje. Bere svobodu udělat to, co si kdo myslí, že by bylo lepší a prospěšnější. Bere svobodu rozhodnout se. A pocit omezení roste úměrně nátlaku, který je vyvíjen pro uposlechnutí. Poslušnost se neprotiví autonomii, protože autonomie a osobnost je součástí celku, podrobena celku, a proto je relativní.
Svoboda lidského jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Mluvit o absolutní nezávislosti vždy svědčí o neomezené bezohlednosti na přirozené ustanovení vesmíru a je tedy ve skutečnosti nemožnou.

A abychom nezasahovali do práv a svobody druhých, neseme my všichni majitelé zvířat velkou zodpovědnost za jejich chování. V rámci naší zodpovědnosti a tolerance vůči ostatním by měl plynout i náš zájem o výchovu a výcvik poslušnosti našeho zvířete. A samo sebou nám poslušnost zvířete (v našem případě psa) usnadní jeho soužití v naší soukromé komunitě, rodině, v našem domově a okolí.
Předpokládejme tedy, že cílem každého majitele zvířete je mít psa ovladatelného a poslušného.

Jsme majiteli živého tvora, který má své vlastní instinkty, reakce podněty a myšlení. Nastanou tedy v životě situace, kdy každý pes omezí, ohrozí či vyděsí známou i cizí osobu v našem okolí. Možná nastanou i situace, kdy náš pes někomu ublíží nebo zabije jiné zvíře. Je naší povinností se omluvit, chovat pokorně a slušně a snažit se situaci vyřešit ve prospěch obou zúčastněných stran.

Každý má právo si zvolit svoji cestu ve výchově a výcviku zvířete. Můžeme si ze psa vychovat nekonfliktní poslušné zvíře do rodiny, nebo můžeme cvičit pro sport či praktické účelné využití psa.

Naše stránky zaměřené na pracovní kynologii Vám poradí, jak vést psa ke sportovnímu výcviku a k výcviku pracovního psa pro vlastní potřeby.

Článký poslušnost